Okolo vodních toků a nádrží

Roundup®Biaktiv

Tajemství aktivátorů

Nejúčinnější látka glyfosát působí výhradně na enzymatický systém rostlin, nikoliv na zvířata nebo člověka. Navíc dochází k relativně rychlému rozkladu glyfosátu při styku s půdou, a tak herbicid nepůsobí přes kořeny rostlin nebo na semena v půdě. Při kontaktu s půdou ztrácí účinnost, proto můžete po aplikaci téměř ihned sít, herbicid nepůsobí na semena.

Komplex aktivátorů herbicidu RoudupⓇBiaktiv umožňuje:

 • nejkratší možný časový odstup aplikace i před silnějším deštěm,
 • aplikace na rosu,
 • kompletní likvidaci plevelů s dlouhodobým účinkem,
 • použití i ve vodním hospodářství, okolo vodních toků a nádrží, regulace pobřežní vegetace,
 • použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro, aplikační dávku do 5 l přípravku/ha.

Vedle účinné látky obsahuje RoundupⓇBiaktiv komplex aktivátorů, kde první zabezpečuje pevné ulpění herbicidu k povrchu rostlin a jeho rychlý průnik pod povrch zasažených částí bez porušení kutikuly a buněčných stěn. Druhý komponent vyvolává zrychlené dýchání a zintenzivňuje oběh látek, což urychluje přesun herbicidu do všech orgánů rostliny. Tento fakt je předpokladem vysoké účinnosti i při nižších teplotách. RoudupⓇBiaktiv neohrožuje ryby a ostatní vodní živočichy, proto je možné ho aplikovat i přímo na plovoucí a vynořené plevele.

Při přípravě postřikové kapaliny nepřidávejte smáčedlo, jeho přidáním se naopak účinnost snižuje, zhoršují se ekotoxikologické vlastnosti a aplikace se předražuje. Případné přemrznutí herbicidu nesnižuje jeho účinnost.

 

Použití ve vodním hospodářství

RoundupⓇBiaktiv je nejdokonalejší nástroj na regulaci zaplevelení i ve vodním hospodářství.

Ošetřování pobřežní vegetace

RoundupⓇBiaktiv můžeme využít na likvidaci pobřežní vegetace, na odstranění plevelů jakými jsou například třtina, orobinec, devětsil, nežádoucí dřeviny nebo keře a ostatní druhy, před zakládáním kulturních břehových porostů na nově vybudovaných kanálech nebo při bodové aplikaci. RoundupⓇBiaktiv dokonale nahradí pracnou mechanickou likvidaci.

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • vysoce účinná kontrola plevelů,
 • vysoká produktivita práce.
Aplikace Dávkování
Aplikujte od poloviny května do konce vegetace 5 l/ha
Opakovaná aplikace max. 9 l/ha

 

Likvidace plovoucích a vynořených plevelů

Ekotoxikologické vlastnosti komplexu aktivátorů, které jsou součástí herbicidu RoundupⓇBiaktiv, umožňují použití tohoto herbicidu rovněž k likvidaci plovoucích a vynořených plevelů ve vodních nádržích, ve vodních tocích nebo v zavlažovacích kanálech.

Aplikace Dávkování
Aplikujeme od června do konce vegetace, postřikovačemi a speciálními postřikovacími zařízeními.
Nikdy neošetřujte najednou více než jednu třetinu celkové plochy nádrže, aby po uhynutí rostlin nedocházelo vlivem rozkladu organické hmoty ke kyslíkovému deficitu a tím k ohrožení vodních organismů.
5 - 6 l/ha
Opakovaná aplikace max. 9 l/ha

 

Použití v lesním hospodářství

Lesní školky

RoundupⓇBiaktiv je vysoce účinný nejenom při hubení většiny plevelných druhů, ale rovněž při regulaci nežádoucích stromků a keřů v průběhu celého období vegetace. Je vhodné ho použít na kompostech, které jsou určené na hnojení nebo přihnojování a na výrobu obalované sadby.

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • účinnější než mechanické metody likvidace
 • bez nebezpečí poškození kultur prostřednictvím půdních reziduí.

Technologický postup

Plevele Dávkování
vytrvalé plevele 3–5 l/ha v 100–200 l vody

 

Příprava záhonů před setím nebo školkováním, plošná aplikace

Druh Dávkování Aplikace
jehličnany mimo modřín (smrk, borovice, jedle) 3 l/ha v 100–200 l vody v kulturách jehličnanů s výjimkou modřínu lze aplikovat celoplošně po vyzrání letorostů
citlivé druhy (listnáče, jehličnany před vyzráním letorostů) 3 l/ha v 100–200 l vody aplikace meziřádkovým způsobem s ochranným krytem

 

Chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa

Herbicid RoundupⓇBiaktiv můžete použít celoplošně bez ohledu na citlivost následující kultury, kterou budete na ploše vysazovat.

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • snížení nákladů a zvýšení produktivity práce,
 • zlepšení podmínek pro uplatnění přirozené obnovy,
 • zlepšení ujmutí se sazenic, vyšší přírůstky,
 • úspora vláhy a zlepšení podmínek výživy sazenic, eliminace eroze,
 • včasnost aplikace (brzy na jaře i při nízkých teplotách), možnost maloplošné aplikace,
 • použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku do 5 l přípravku/ ha.

Technologický postup

Plevele Dávkování Aplikace
jednoleté a vytrvalé plevele 2–5 l/ha v max. 200 l vody Aplikujte po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně.
Ostružiník 4–5 l/ha v max. 200 l

 

Ochrana kultur proti plevelům

Použitím herbicidu RoundupⓇBiaktiv při ochraně kultur lesních porostů dosáhnete kompletní likvidaci všech nežádoucích druhů bez ohledu na jejich růstovou fázi a výrazně omezíte regeneraci vytrvalých plevelů.

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • jednodušší a účinnější metoda v porovnání s mechanickými zásahy,
 • snížení nákladů a zvýšení produktivity práce,
 • úspora půdní vláhy a eliminace vzniku půdní eroze.

Technologický postup

Druh Dávkování Aplikace
jehličnany mimo modřín (smrk, borovice, jedle)  3–7 l/ha v 200 l vody Po vyzrání letorostů lze aplikovat RoundupⓇBiaktiv celoplošně. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).
citlivé druhy (listnáče, jehličnany před vyzráním letorostů)  3–7 l/ha v 200 l vody Aplikace je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

 

Prořezávky a probírky včetně potlačení pařezové výmladnosti

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • výborný arboricidní účinek,
 • snížení nákladů a zvýšení produktivity práce,
 • zabezpečení kultur již v pátém roce po výsadbě,
 • účinnější a jednodušší metoda likvidace v porovnání s mechanickými zásahy.

Technologický postup:

 • K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15 % roztok) nebo postřik (5 % roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků.
 • Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5 % vodním roztokem.

Lesní komunikace, manipulační plochy a skládky.

RoundupⓇBiaktiv je možné efektivně použít na likvidaci plevelů a nežádoucí vegetace na lesních komunikacích, manipulačních plochách a skládkách.

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • účinnější a jednodušší metoda v porovnání s mechanickou likvidací,
 • prodloužení životnosti lesních cest a zlepšení funkce krajnic,
 • zvýšení bezpečnosti provozu.

Technologický postup

Dávkování Aplikace
 3–5 l/ha v 250 l vody traktorovými postřikovači

 

Herbicid RoundupⓇBiaktiv má přijatelné ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti; plochy ošetřené tímto přípravkem nepředstavují nějaké významné riziko pro okolní zvěř.

 

Komunální použití

Železnice

RoundupⓇBiaktiv má velký význam v systému údržby železnic při likvidaci nežádoucích rostlin na železničním svršku volných tratí a banketů, na stanicích, kolejištích a nástupištích.

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • zajištění bezpečnosti provozu,
 • zvýšení životnosti staveb a dopravních zařízení,
 • snížení nákladů v porovnání s mechanickou likvidací plevelů a zvýšení produktivity práce,
 • zabezpečení meliorační funkce železničních svršků.
  Dávkování Aplikace
tratě, stanice, vlečky 5–9 l/ha (přibližně 5 l/km tratě) v 300 l vody (max. 9 l/ha) aplikujeme od poloviny května do konce vegetace

 

Silnice, dálnice a ostatní komunikace

RoundupⓇBiaktiv je vhodný na likvidaci nežádoucí vegetace:

 • na krajnicích a příkopech,
 • pod svodidly, dopravními značkami a dopravními zařízeními,
 • ve zpevněných i nezpevněných žlabech,
 • okolo dopravních staveb.

Výhody aplikace herbicidu RoundupⓇBiaktiv:

 • zajištění bezpečnosti provozu,
 • snížení nákladů v porovnání s mechanickou likvidací plevelů,
 • zvýšení produktivity práce.
Dávkování Aplikace
3–5 l/ha v 250 l vody aplikujeme od května do konce vegetace

 

RoundupⓇBiaktiv má svůj význam v systému údržby cest, dálnic a ostatních komunikací, při odstraňování nežádoucí vegetace zvláště v lokalitách se zvýšenou ochranou, například v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Pro aplikaci na podzim, je použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody možné pouze pro aplikační dávku do 5 l přípravku/ ha.

Údržba dvorů, chodníků, okolí budov, staveb, skladovacích ploch, areálů podniků a ostatních ploch.

RoundupⓇBiaktiv je vhodný pro vysoce účinnou likvidací nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Dávkování Aplikace
3–6 l/ha v 300 l vody opakovaná aplikace max. 9 l/ha podle druhové skladby a růstového stádia od poloviny května do konce vegetace

 

 

Expandující druhy rostlin

Expandující druhy jako jsou bolševník velkolepý a křídlatka sachalínská agresivně vytlačují původní vegetaci, čímž porušují rovnováhu ekosystému. Bolševník přitom ohrožuje zdraví lidí a křídlatka porušuje strukturu staveb.

Dávkování:
Podle růstového stádia se určuje koncentrace postřiku, respektive dávka herbicidu RoudupⓇBiaktiv na 1 hektar:

Dávkování Aplikace
5–9 l/ha v 300–400 l vody opakovaná aplikace max. 9 l/ha aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen

 

Na aplikaci se mohou použít traktorové postřikovače, na menších plochách zádové postřikovače. Jednotlivé rostliny je možné též úspěšně likvidovat pomocí 4 % roztoku herbicidu RoundupⓇBiaktiv. Při aplikaci je třeba zabezpečit rovnoměrné pokrytí rostlin kapalinou až do chvíle prvního odkápnutí postřiku z listů, čímž se dosáhne dostatečné dávky, která zlikviduje celé rostliny, především kořenový systém. Z hlediska techniky aplikace a přístupnosti ploch je nejvýhodnějším obdobím na likvidaci bolševníku ranní vývojová fáze do výšky rostlin přibližně 1 m, protože v tomto období jsou plochy bez problémů přístupné. Je velmi důležité aplikovat herbicid nejpozději na začátku tvorby semen plevelů.

Vlastnosti přípravku RoundupⓇBiaktiv umožňují likvidaci expandujících nežádoucích rostlin, včetně kořenového systému v lokalitách se zvýšenou ochranou, například v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Pro aplikaci na podzim, je použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody možné pouze pro aplikační dávku do 5 l přípravku/ ha.

Jak poznat originál

Originální obaly mají mnoho výhod:

 • Embasové – vlisované označení „Monsanto nebo Roundup“,
 • držadlo pro lehké uchopení,
 • etiketu s detailními informacemi včetně základních parametrů,
 • úchop na spodní straně pro snadné vylévání,
 • Monsanto patent „anti-glug system“ a velký otvor hrdla s přisáváním vzduchu pro plynulé vylévání bez bublin,
 • kalibraci pro snadné odměřování,
 • oblé zakončení hrdla, aby v něm nezůstávala kapalina.

Balení a etikety

Dostupná balení

Roundup®Biaktiv je k dostání v balení: 1 l, 20 l

Různým potřebám ohledně použitého množství vyhovuje tzv. „jumbo shuttle“.

S kanystry Roundup®Biaktiv se snadno manipuluje, integrovaný uzávěr „no-glug“ zaručuje přelévání přípravku konstantní rychlostí a úplné vyprázdnění kanystru.

Bezpečnost

Bezpečnostní listy k produktům Roundup®Biaktiv jsou ke stažení zde.

Ke stažení

Etikety

Etiketa 1 l
Etiketa 20 l