Rychlý, výkonný, flexibilní

Použití

Na jaře účinkuje i za méně vhodného počasí

Vypořádejte se s plevelem dřív, než zasejete. S přípravkem Roundup®Flex to můžete udělat i za méně vhodného počasí. Rychlý start bez plevelů.

Obnova travních porostů

Aplikační podmínky: Objem vody: 150–200 l/ha; Kultivační interval: 5 dní; Důležitá poznámka: plevele a kapradí odumírají po aplikaci pomaleji, protože rostou na stanovišti dlouhodobě.

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů)

Při hubení smetánky lékařské (pampelišky) se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetření dávkou až 4,7 l/ha, případně opakování aplikace po několika týdnech.

Louky a pastviny (retardace)

Údržba extenzivně obhospodařovaných nebo nevyužívaných trvalých travních porostů. Aplikujte při výšce porostu 10–15 cm. Po skončení retardačního růstu (za cca 6–8 týdnů) lze v případě potřeby postřik opakovat. Během sezony je vhodné ošetření střídat se sečením.

Strniště

Roundup®Flex, to je čisté pole bez kompromisů
Vypořádejte se s plevelem na strništi a podmítce. Výhodou je, že můžete na strništi odstranit plevel a výdrol za každého počasí.

Roundup®Flex přináší nejvíce výhod:

 • 100% přerušení zeleného mostu chorob a škůdců,
 • 100% úspora vláhy oproti kultivaci,
 • kultivace už 6 hodin po aplikaci na jednoleté plevele,
 • 3× vyšší produktivita práce postřikovače oproti kultivaci.
Roundup®Flex
480 g/l
obilniny, jednoleté trávy, širokolisté plevele do 2 listů (plevelů < 26 BBCH), výdrol obiloviny na strništi 1,4 l/ha
jako výše, ale jednoleté širokolisté plevele > 26 BBCH 2,3 l/ha
předsklizňové aplikace v obilninách – jednoleté plevele 1,4–2,3 l/ha
předsklizňové aplikace v obilninách – pýr plazivý 2,3 l/ha
pýr – vysoký výskyt, dlouhé oddenky (strniště) 3 l/ha
Roundup®Flex Dávka na 1 ha
jednoleté trávy, výdrol obilí 2–3 listy, výdrol řepky do prvních listů 1,4 l/ha
před setím, výsadbou plodin (jednoleté plevele) 1,4 l/ha
většina jednoletých do 15 cm výšky 1,4–2,3 l/ha
jednoleté plevele > 15 cm, jednoleté dvouděložné nad 6 pravých listů, pýr < 75 ks/m² 2,3 l/ha
většina vytrvalých plevelů, pýr > 75 ks/m², ostatní víceleté trávy 2,3–3,7 l/ha
bodlák, pcháč, pelyněk 3,7 l/ha
usnadnění mechanizované sklizně řepky 2,3–2,8 l/ha
usnadnění mechanizované sklizně obilovin 2,3 l/ha

Lesy

Lesní hospodářství – prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)

K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4 % vodním roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Lesní hospodářství, lesní půda – chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa

Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha.

Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

lesní hospodářství – prořezávky a probírky hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti 4 % AT 3) nátěr, postřik, max.  1x
lesní hospodářství, lesní půda – chemická příprava pro obnovu lesa plevele, nežádoucí dřeviny 2,3–5,2 l/ha  200 l vody /ha AT 3) max.  1x
lesní porosty plevele, nežádoucí dřeviny 2,3–5,2 l/ha  200 l vody /ha AT 3) opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
lesní školky buřeň 2,3–3,7 l/ha  200 l vody /ha AT 3) max.  1x

Sady a vinice

Kontrola plevelů v sadech a vinicích

Ovocné sady a vinice hrají důležitou roli v každé zemi, kde by měly produkovat dostatek vysoce kvalitního ovoce, za přijatelnou cenu. Tyto požadavky mohou být splněny pouze tehdy, pokud jsou porosty udržovány v dobré a zdravé kondici. Kromě výživy a ochrany proti chorobám  a škůdcům, je eliminace plevelů zásadním prvkem důležitým k udržení vysoké úrovně produkce. Zejména při integrovaných postupech, nemusí být všechny plevele eliminovány, ale mohou se stát součástí produkční technologie díky svým schopnostem chránit půdu v kritických obdobích proti větru a erozi.

Vzhledem ke své vytrvalosti mohou způsobovat víceleté plevele problém, je však nutno regulovat i jednoleté druhy.

Plevele:

 • ubírají půdě vodu a živiny, což způsobuje ztráty na kvalitě i množství,
 • mohou být hostiteli chorob a škůdců, kteří se dále šíří do stromů a révy (např. svilušky),
 • vytváří vlhké mikroklima, které může napomáhat určitým chorobám (např. plíseň sněžná, Perenospora, Venturia apod.),
 • některé druhy plevelů mají allelopatickou schopnost narušovat vývoj kořenů (např. troskut prstnatý – Cynodon dactylon, pýr plazivý – Elymus repens – tento může být však i užitečný k potlačováním jednoletých plevelů mezi řádky).

Druhové složení plevelů závisí na mnoha faktorech, jako například typu půdy, způsobu produkce (zejména u vína), stáří vinice nebo sadu a klimatických podmínkách.

Pro správné naplánování systému kontroly plevelů je nutné vyhodnotit druhovou strukturu plevelů předem. Aplikace přípravku by měla být ve většině případů omezena do řádků. Mezi ošetřenými řádky mohou být pěstovány jiné plodiny nebo zde může být ponechána přirozená vegetace, pokud je její složení žádoucí (mělce kořenící, neagresivní druhy, obrázky 1–2). Vegetace mezi řádky může být regulována sečením, kultivací , případně opatrnou aplikací přípravku.

Roundup®Flex může být použit v porostech starších tří let. Během aplikace se přípravek nesmí dostat do kontaktu s kmínky nebo větvemi. Jsou doporučovány plošné aplikační trysky, nízký tlak při postřiku a velké kapky. Bezpečnost plodin může být dále zvýšena použitím krytu postřikovače. Nedoporučuje se provádět aplikaci za větrného počasí.

 

ROUNDUP®Flex může být součástí sytému kontroly plevelů v sadech a vinicích, i díky tomu, že je schopen poskytovat uspokojivé výsledky, často i za méně vhodných povětrnostních podmínek.

Řádkové ošetření ROUNDUPEM®Flex na višňové plantáži. Felsőörs, Maďarsko

Řádková aplikace ROUNDUPU®Flex na vinici.

Nezemědělská použití

Nezemědělská půda, železnice, invazní druhy (bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy)

Plevele jsou rostliny, které nejsou žádoucí v daném prostředí, což může být jak orná půda tak i nezemědělsky využívané plochy jako jsou komunikace,  veřejná prostranství atd. Zatímco plevele na polích jsou záležitostí ekonomickou, jelikož snižují farmářům výnos, na nezemědělsky využívaných plochách mohou vytvářet různé problémy:

 • kořeny nechtěných keřů a zejména stromů mohou poškozovat základy domů,
 • plevele rostoucí na chodníku ztěžují úklid a zametání a také mohou ničit jeho strukturu,
 • plevele mohou hostit choroby a hmyz jako např. mšice, které se pak napadají pěstované rostliny,
 • nebezpečné jsou zejména expandující invazivní druhy jako bolševník nebo křídlatka

Na nezemědělsky využívaných plochách jsou problémem zejména bylinné, hluboko kořenící plevele a dřevnaté keře či stromy. Jednoleté plevele může být také těžké zvládnout, pokud se objevují hromadně.

Nežádoucí vegetace může být odstraněna několika způsoby

 • Ruční vytrhnutí plevelů. Tato metoda se může osvědčit proti osamoceným jednoletým plevelům, když je tlak plevelů nízký.
 • Odplevelení motyčkou. Ideální nástroj na odstranění většiny jednoletých plevelů.
 • Chemické odstranění plevele přípravkem Roundup®Flex . Jedná se o nejefektivnější a nejméně namáhavý způsob odstranění plevelů.
 • Přípravek Roundup®Flex lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.
 • Přípravek Roundup®Flex lze použít k odstranění nebezpečných druhů jako je bolševník nebo křídlatka.
nezemědělská půda nežádoucí vegetace 2,3–4,7 l/ha  300 l vody /ha max. AT 3) opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy 5,1–7,5 l/ha  300–400 l vody /ha AT 3) postřik plošný, opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy 4 % AT 3) jednotlivé rostliny, max.  1x
železnice nežádoucí vegetace 3,7–7,5  l/ha  300 l vody /ha max. AT 3) opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha

Pajasan (Ailanthus) a laskavec skloněný (Amaranthus deflexus) rostoucí z trhliny mezi stěnou a chodníkem.